×
Menu
login_avatar

Sign In

Wolkers & Co fiduciaire vermogensbeheerders

Privacyreglement Wolkers & Co

Sorry, this entry is only available in Dutch. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

In ons privacyreglement gebruiken wij een aantal definities :

 • Reglement: dit privacyreglement;
 • Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Wft: Wet op het financieel toezicht
 • Wolkers & Co: Wolkers & Co B.V.

1. Toelichting op het reglement

Wolkers & Co mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Wolkers & Co de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door
  Wolkers & Co worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Wolkers & Co vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Wolkers & Co in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Wolkers & Co expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Wolkers & Co gebruikt en het doel van het gebruik

Wolkers & Co verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Wolkers & Co, als u bestuurder, aandeelhouder of certificaathouder van een niet-particuliere klant bent, als u een zakelijke relatie van Wolkers & Co bent of via het contactformulier contact met ons opneemt. Van klanten verwerkt Wolkers & Co naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum & -plaats, nationaliteit, IBAN, BSN, kopie van een identiteitsbewijs, hypotheek- en pensioengegevens, informatie over het vermogen en inkomen van de klant, alsmede alle overige gegevens die Wolkers & Co nodig heeft in het kader van artikel 4:23 Wft. Van bestuurders, aandeelhouders en certificaathouders van onze niet-particuliere klanten verwerkt Wolkers & Co naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum & -plaats, nationaliteit, BSN en een kopie van het identiteitsbewijs. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Wolkers & Co sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • (potentiële) klanten en bestuurders, aandeelhouders en certificaathouders van onze niet-particuliere klanten te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • onze verplichtingen uit hoofde van de Wft en andere wet- & regelgeving na te komen.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Wolkers & Co verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Wolkers & Co-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Wolkers & Co met u heeft gesloten; of
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Wolkers & Co verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit reglement.

Uw persoonsgegevens kunnen alleen door personen werkzaam voor Wolkers & Co worden ingezien, tenzij in dit reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Wolkers & Co beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat onder meer uit:

 • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Wolkers & Co om in te loggen in het digitale systeem;
 • een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor Wolkers & Co ten aanzien van alle aan Wolkers & Co verstrekte persoonsgegevens;
 • technische maatregelen om het door haar gebruikte systeem overeenkomstig de wet te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Wolkers & Co hanteert een termijn van twee jaar na de laatst verleende dienst, de laatste factuur of het laatste contact, waarna de gegevens worden vernietigd. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is, zal Wolkers & Co zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene

Op grond van de Privacywetgeving heeft u ten aanzien van uw eigen persoonsgegevens een aantal rechten:

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Mocht u gebruik willen maken van genoemde rechten, dan kunt u per e-mail een verzoek sturen naar info@wolkersenco.nl. Als uw verzoek wordt afgewezen, wordt aan u uitgelegd waarom dat het geval is. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Wolkers & Co.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u met ons contact opnemen en proberen wij uw klacht zo goed mogelijk op te lossen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Wolkers & Co ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Wolkers & Co.

Privacyreglement Wolkers & Co B.V., versie september 2022

Written by
Posted in on September 22, 2022