Menu
login_avatar

Aanmelden

Lidmaatschappen, vergunningen en overige regelgevingen

Wolkers & Co
fiduciair vermogensbeheer

Lidmaatschappen en vergunningen

Wet financieel toezicht vergunning (Wft)
Federatie Financieel Planners (FFP)

Algemene Voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Klachtenregeling

Ons kantoor heeft een klachtenregeling. Voor vragen kunt u zich wenden tot Rick Wolkers.
(Tel. 070 33 80 560)

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van Wolkers is zo opgesteld dat het een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid is dat in lijn is met de strategie en risicobereidheid, corporate values en business principles van Wolkers. Bij het opstellen is rekening gehouden met de langere termijn belangen van Wolkers en haar cliënten, de relevante internationale context en het maatschappelijk draagvlak. Dit beloningsbeleid dient onder meer ter voldoening aan de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2021. Deze regels vormen tezamen het beloningsbeleid zoals dat geldt voor de categorieën van medewerkers van Wolkers. De variabele beloning wordt vastgesteld door de directie en past binnen de normen die in de regeling zijn genoemd.

Duurzaamheid

Wij nemen bij het uitvoeren van het beleggingsbeleid de ongunstige effecten op de door de EU-criteria vastgestelde duurzaamheidsfactoren niet in acht. Wolkers & Co heeft hiervoor gekozen omdat het niet eenvoudig is om met een redelijke mate van zekerheid de effecten van het beleggingsbeleid op duurzaamheidsfactoren vast te stellen en Wolkers & Co derhalve geen specifieke prioriteit kan geven aan duurzaamheidsfactoren boven andere factoren welke van belang zijn bij het beheren van het vermogen van onze beleggers. Op het gebied van duurzaamheid volstaan wij met het beoordelen van de impact van duurzaamheidsrisico's op de portefeuilles van de cliënten. Onderdeel van ons beleggingsbeleid is om risico's, waaronder duurzaamheidsrisico's, zoveel mogelijk te vermijden of te beheersen. Door te beleggen in fondsen die zelf ook gespreid beleggen, kan voorkomen worden dat risico's waaronder duurzaamheidsrisico's tot waardevermindering leiden.